Eisenstein 1898-1948

An Oxford MOMA Touring Exhibition